ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบปกติ

 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบปกติ โดยส่งโครงการฝ่ายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป81968