Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับทีม One Home ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในการนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562  เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงาน อพม. และพิจารณาคัดเลือก อพม. ดีเด่นประจำปี 2562  ในการได้มีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน อพม. ทุกอำเภอ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และที่มติประชุมฯ เห็นชอบเสนอชื่อ นายสิวกรณ์ สุวรรณวนิช เป็น อพม.ดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

ในการนี้ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 กองทุน มติที่ประชุมเห็นชอบคุณสมบัติกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อขอรับงบประมาณสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 กองทุน พร้อมทั้งมีการเสนอแผนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดนนทบุรี ปี 2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการประชุมฯ
ในการนี้ นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562  เวลา 06.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวกานต์สินี กนะกาศัย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กิจกรรมภายในงานมีบูธของหน่วยงานราชการต่างๆ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ออกบูธลูกบอลพาโชค พร้อมแจกรางวัลต่างๆ ให้กับเด็กทีมาร่วมงานฯ

โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี  นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ประจำปี 2562

ในการนี้ นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานงานดังกล่าว