Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่2)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่2)  ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย : แรงงาน เยาวชน สตรี กลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป สถานประกอบการ จำนวน 80 คน  ในการนี้นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

3 total views, no views today

การจัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 10/2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นางสุดชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมการจัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 10/2562 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานรายการดังกล่าว

2 total views, no views today

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิจกรรมการถวายกล้าไม้และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

3 total views, no views today

ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์ (รายบุคคล)

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์ (รายบุคคล) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสั่งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ในการนี้นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานดังกล่าว

3 total views, no views today

จัดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุในชุมชน (โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562   กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลลำโพ จำนวน 40 คน  ในการนี้นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสวัสดิการสังคมกลุ่มผู้สูงอายุ

2 total views, no views today