Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2561  ณ โรงแรมเวสท์เกตส์เรสสิเดนท์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน

จัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับวิธีพิเศษ โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5 / 2561

วันอังคารที่  12 กันยายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับวิธีพิเศษ  โครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 5 / 2561

โดยมีนายจิรพงษ์  วรัมพร  (ประธานกรรมการตรวจการจ้าง)  เป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยคณะทำงาน  และนางสาวพรสวรรค์  วรวิศัลย์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับลด – เพิ่มของเนื้องานเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวอรทัย รามณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2561  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : จากแนวคิดสู่นโยบาย” และกล่าวรายงานโดย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หรือผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ได้รับรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างถูกต้อง และมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการการสร้างระบบอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องร้องเรียน และกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติอีกด้วย

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

 

วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประเด็นเนื้อหามีวาระสืบเนื่อง 3 เรื่อง คือ

1.การกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถในจังหวัดนนทบุรี

2.การให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้แสดงความสามารถ

3.การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการขอทานระดับอำเภอ และวาระเพื่อพิจารณา แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถปี พ.ศ. 2562

โดยนายชลธี ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมซึ่งมีพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

ตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการประเภทโรงงานที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ที่บริษัท ใน ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจฯ ประกอบด้วย สว.สส.สภ.บางแม่นาง,ปลัดอำเภอบางใหญ่,พนักงานเจ้าหน้าที่จาก ศพ.ดส.ภ.1  สวป.สภ.บางแม่นาง  พนักงานเจ้าหน้าที่จาก สภ.บางแม่นาง ฯลฯ พบว่าในสถานประกอบการมีพนักงานทั้งสิ้น  45  คน และมีแรงงานข้ามชาติ 35 คน ทุกคนมีใบอนุญาตฯ ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยในการตรวจครั้งนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและไม่เข้าข่ายการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด