Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านเพศ ครอบครัวและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑ ณ วีเทรน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวจาริณีย์ ฉายแสง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการคุ้มครองสิทธิและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านเพศ ครอบครัวและผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ครั้งที่ ๑  จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม

ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด”

วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 16.30 น. ณ ลานโปรโมชั่นด้านหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ น.ส.สุรีรัตน์ ก้านบัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ภายใต้ชื่องาน “มนต์เสน่ห์ เกาะเกร็ด” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงาน

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค. 2561 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เวลา 06.00 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 1 และชั้น 5 นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ

เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2561” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับมอบของที่ระลึกจากสำนักงาน ป.ป.ช.

เวลา 19.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  ทหาร  ตำรวจ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ลูกจ้างส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนร่วมในพิธีด้วย

กรณีสื่อออนไลน์

วันที่ 17 ต.ค. 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองนนทบุรี และจนท.บ้านพักเด็กและครอบครัว ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสื่อออนไลน์ “น้องน้ำ” เด็กเรียนดีแต่ยากจน ผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า เด็กอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ห้องเช่าอาคารพาณิชย์ ในซอยวัดสมรโกฏิ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เด็กที่อยู่ในวัยกำลังศึกษา จำนวน 3 คน และขณะนี้อยู่ในช่วงปิดเทอมเด็กจึงไปอาศัยอยู่กับยายที่ต่างจังหวัด รายได้มาจากบิดามารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ

ผลการช่วยเหลือ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จะนำรายชื่อเด็กเข้าพิจารณาเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จะนำรายชื่อเด็กเข้าคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก ต่อไป

ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 10.00 น. ณ แปลงนา นายมนตรี ศรีสม หมู่ที่ 1 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว