Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดฝาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบางเขน ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี

ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ณ บริเวณตลาดท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 มี.ค. 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด. เทศบาลนครนนทบุรี. ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบผู้กระทำการขอทาน คนเร่ร่อน ณ บริเวณตลาดท่าน้ำนนทบุรี. อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดนนทบุรี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ลงตรวจราชการ รอบ 2

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หารือข้อราชการกับนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ รอบ 2 (Progress Review) ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการหารือข้อราชการด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจของกระทรวงฯ และเรื่องอื่นๆ

อบรมเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 3

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 9706 ชั้น 7 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ลดการพึ่งพิงจากรัฐ ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ และนำไปขยายผลและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 110 คน