Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  

 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์
บุคลากรหน่วยงาน
ติดต่อเรา
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน
สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ติดเชื้อ HIV
สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
 
จดทะเบียนคนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
หอพัก
องค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรสาธารณประโยชน์         
องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ
 
เว็บไซต์จังหวัด    
ตราประจำจังหวัด    
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาลากลาง   
วิสัยทัศน์จังหวัด
ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
ทำเนียบส่วนราชการ
 
my space tracker
 

 
 
 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันสตรีสากล
และออกหน่วยบริการทางสังคมส่วนภูมิภาค จังหวัดนนทบุรี ในโครงการมหกรรมสมัชชา
รวมพลคนทุกวัย ใส่ใจอนาคต สร้างสุขในครอบครัว ประจำปี 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 18.00 น.
ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านธนน  เวชกรกานนท์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในวันสงกรานต์
(18 เม.ย.57)

นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่)
 (2 เม.ย. 57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานแทน นายครรลอง  ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3   ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่)
 (28 มี.ค. 57)

น.ส. ศันสนีย์ นาคพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ 
(26 มี.ค. 57)

อบรมให้ความรู้กฎหมายว่าด้วยการ
จ้างงานคนพิการ ปี 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์
(25 มี.ค. 57)

 
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2557
ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงแรมเดอะริช
(18 มี.ค. 57)

กิจกรรมงานวันคนพิการสากล จังหวัดนนบุรี ประจำปี 2556 ณ ห้อง Mcc Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์
สาขางามวงศ์วาน
 (6 มี.ค. 57)

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนากลไกการดำเนินงานการตรวจการติดตามประเมินผลตามหลัก Value Chain
และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ จังหวัดนครนายก "
(4 มี.ค. 57)

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดนนทุบรี
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
(24 ก.พ. 57)
นางทัชชภร เวชกรกานนท์ นายกเหล่ากาชาด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดนนทบุรี ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีเกิดเพลิงไหม้บ้าน เลขที่147/1
 
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(24 ก.พ. 57)
นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองบทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 1/2557
(20 ก.พ. 57)
นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ ด้านการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2556 และการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (18 ก.พ. 57)
 
.......

รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรีอเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557

ประกาศ เรื่องผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)

สถานการณ์การใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ปี 2556...

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) คืออะไร... 

การชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 

อกสารเผยแพร่โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน (26 พ.ย. 56)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ปี 2556 

ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2556 

เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

คู่มือสิทธิของคนพิการ  

อาเซียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการเขียนหนังสือราชการ  

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ 3 เดือน
(มกราคม-มีนาคม 2556)
 

รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2555  

รายงานสถานการณ์สังคม ประจำปีงบประมาณ 2556  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี   

แบบยื่นขอรับรองเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(อาสาสมัครชาวต่างประเทศ)

แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

การให้บริการการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
สำหรับคนพิการ

รายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1)
     แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  
     คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1) 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2555 
     ใบสมัครลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี.  

แบบรายงาน ศพค.มฐ.
     ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน ศพค.มฐ.  
     แบบรายงาน ศพค.มฐ. 

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวประจำปี 2557
    
ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน  
     แบบขอรับเงินอุดหนุน สค.01    
    
แบบรายงานผลเงินอุดหนุน สค.03 

   

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
ประเวณี และควบคุม
การขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23

 

สถานคุ้มครองและพัฒนา  อาชีพบ้านเกร็ดตระการ

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน   ปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

 

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134   e-mail : nonthaburi@m-society.go.th