Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  
 

 

นางสาว อรสา  เนียมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

ยุทธศาสตร์

บุคลากรหน่วยงาน

ติดต่อเรา

     

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เด็กและเยาวชน

สตรี

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ติดเชื้อ HIV

สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน

หอพัก

องค์กรสวัสดิการชุมชน

องค์กรสาธารณประโยชน์

องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ

 

ตราประจำจังหวัด 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติศาลากลาง

วิสัยทัศน์จังหวัด

ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ

ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

แผนที่จังหวัดนนทบุรี

ทำเนียบส่วนราชการ

 
 
my space tracker
 

 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 มิถุนายน 2559  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศ เรื่องเอดส์

และท้องไม่พร้อม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในตำบลบางรักใหญ่ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมะเดื่อ ตำบลบางรักใหญ่

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

.......

 
 
   
  วันที่ 7 สิงหาคม 2559 การออกเสียงประชามติ 2559

ระกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559

 

.......

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558  
              

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
          

 

 

เอกสารประกอบการอบรมสถานประกอบสถานประกอบการปี 2558

  • การส่งเงินเข้ากองทุน

  • แนวทางให้บริการมีงานทำแก่ คนพิการ

  • ระเบียบสัทปทาน

  • ระเบียบสัมปทาน

  • วิธีการรายงานผลการจ้างงาน

 

.......

การตรวจราชการรอบ 3

บบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน (มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559

 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2558

แแบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

.......

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี และควบคุมการขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134  

  e-mail : nonthaburi@m-society.go.th

facebook : nonthaburi@m-society.go.th

 

 

 
 

 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย)
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง)
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
สถานสงเคราห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี