Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน “วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย” Big Cleaning Day  ในวันอังคารที่  31 พฤษภาคม 2559เวลา 08.30 น. – 16.30  น. ณ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  

 

นางสาว อรสา  เนียมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา unonth
ตราสัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์
บุคลากรหน่วยงาน
ติดต่อเรา
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน
สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ติดเชื้อ HIV
สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
 
หลักฐานยื่นคำขอรับเด็กป็นบุตรบุญธรรม
จดทะเบียนคนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
หอพัก
งานสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
สวัสดิการชุมชน
องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ
 
เว็บไซต์จังหวัด
ตราประจำจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาลากลาง   
วิสัยทัศน์จังหวัด
ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
ทำเนียบส่วนราชการ
 
my space tracker
 

 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสินแก้ว) เป็นประธานในพิธีเปิดเกาะเกร็ด (Grand Opening) : ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน ณ วัดปรมัยยิกาวาส ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์กรคนพิการ พร้อมด้วยประชาชนตำบลเกาะเกร็ดให้การตอนรับ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และสมัชชาเด็กและเยาวชน

จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. –

๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนิน

กิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง มีนาคม ๒๕๕๙ และวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแบ่งกลุ่มระดมสมองจัดทำข้อเสนอสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๐ คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.หารือข้อราชการกับ นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ  ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2

พร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ รอบ 2  กับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. 

ณ ห้องประชุมนนทรี  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และตรวจเยี่ยมการ ดำเนินงานศูนย์บริการ

คนพิการจังหวัดนนทบุรี สนง.พมจ.นนทบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการเสริมพลังคนพิการและ

ผู้ดูแลคนพิการเพื่อความมั่นคงในชีวิต  ณ อาคารศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ อำเภอบางใหญ่

และเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center)

ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี : การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2559  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทุบรี ครั้งที่ 1/2559  วันจันทร์ที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  ณ  ห้องแคชเมียร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559   ในวันศุกรณ์ที่  18  มีนาคม  2559   เวลา 09.00น.-15.30น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร   กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 09.30น.-16.00น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่ยนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรายงานการติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00น.-16.00น.

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ณ  ห้อง  MccHall  ห้างสรรสินค้าเดอะมอลล์  สาขางามวงศ์วาน

 

การประชุมค้นหาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการวางแผนใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ให้มีประสิทธิภาพ
ภายในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

การประชุมเชิงปฎิบัติการ"เพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม" (ทบทวนสถานการณ์ปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๓   (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์  อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายสุธี  ทองแย้ม เป็นประธานเปิดในพิธี

กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี  ๒๕๕๘ : รวมพล รวมพลัง ร่วมกันยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่ยนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่   ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เพื่อรายงานสถานการณ์กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี และคัดเลือกโครงการของกองทุน/องค์กรสวัสดิการชุมชน เพื่อขอรับรางวัล"องค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์"ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ "คุณภาพแห่งชีวิต ปฎิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน"  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นเป็นประธานการประชุม

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบสิ่งของให้กับกาชาดจังหวัดนนทบุรีสำหรับจัดงานกาชาด,งานประเพณีลอยกระทง,งานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘ พ.ย.- 3 ธ.ค. 58

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นางสาวอรสา เนียมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 และประชุมคณะทำงานวิเคราะห์จัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม และการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข"Big Cleaning Day" (กิจกรรม ๕ ส ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ตุลาคม ๒๕๕๘ หน้าลานพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดนนทุบรี ร่วมให้การต้อนรับในโอกาส ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต) ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ และ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ สนง.พมจ.นนทบุรี ประชุมทุกกลุ่มฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 
.......

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ระกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านสังคม เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครังที่ 2) 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ตเสร็จ (Government Center)  ณ บริเวณชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซา เวสต์เกต ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี ระหว่าง 10.00-18.30 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  

ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  8-5-11       

 แบบรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการ ปี 59      

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเรื่อง ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป ขนาด ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน     

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่สิทธิได้รับการเลือก      

 เเบบฟอร์มประกอบการจัดทำเเผนปฏิบัติการด้านการป้องกันเเละทุจริต  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี        

 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการนโยบาย รมว.พม. ประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี       

 ประกาศจังหวัดนนทบุรีสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน    

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา

ประกาศข่าวเรื่อง โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘  ขอเชิญเสนอชื่อเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘  

แผนปฏิบัติการพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หลักเกณฑ์แบบกรอกประวัติและผลงานการคัดเลือกสรรหา บุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ 

ขอเขิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยจัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)   

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) คืออะไร... 

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558  
              

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
              

 

 

เอกสารประกอบการอบรมสถานประกอบสถานประกอบการปี 2558

  • การส่งเงินเข้ากองทุน

  • แนวทางให้บริการมีงานทำแก่ คนพิการ

  • ระเบียบสัทปทาน

  • ระเบียบสัมปทาน

  • วิธีการรายงานผลการจ้างงาน

             

งานด้านสวัสดิการคนพิการ   
              

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
       - คู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุน สค. 

       - แบบขอรับเงินอุดหนุด ๐๑   

สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556
(หัวข้อสารสนเทศ>เอกสารรายงานสถานการณ์สถิติ)
 

(ร่าง) คำแถลงนโยบาย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559  

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2557  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556  

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมประจำปี 2557  

อกสารเผยแพร่โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน (26 พ.ย. 56)

ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2556 

เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

คู่มือสิทธิของคนพิการ  

อาเซียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการเขียนหนังสือราชการ  

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ 3 เดือน
(มกราคม-มีนาคม 2556)
 

บบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน (มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แบบจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด (สคจ.) ปี 2559

 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2558

แแบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

แบบยื่นขอรับรองเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(อาสาสมัครชาวต่างประเทศ)

การให้บริการการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ

ายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.1)
     แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  
     คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  
    
ใบสมัครลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

แบบรายงาน ศพค.มฐ.
     ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน ศพค.มฐ.  
     แบบรายงาน ศพค.มฐ

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวประจำปี 2557
    
ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน  
     แบบขอรับเงินอุดหนุน สค.01    
    
แบบรายงานผลเงินอุดหนุน สค.03 

   

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
ประเวณี และควบคุม
การขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 
 

 

 
 

 

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ)

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดนนทบุรี

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ชาย)

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง)

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

 

สถานสงเคราห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

 

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ศูนย์บริการคนพิการ        จังหวัดนนทบุรี
 
 
 

 


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134   e-mail : nonthaburi@m-society.go.th