Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  

 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์
บุคลากรหน่วยงาน
ติดต่อเรา
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน
สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ติดเชื้อ HIV
สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
 
จดทะเบียนคนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
หอพัก
องค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรสาธารณประโยชน์         
องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ
 
เว็บไซต์จังหวัด    
ตราประจำจังหวัด    
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาลากลาง   
วิสัยทัศน์จังหวัด
ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
ทำเนียบส่วนราชการ
 
my space tracker
 

 
 
 


ทุกบุปผา  มาลัย  จากใจราษฎร์
ภักคีบาท  องค์แม่หลวง  ของปวงหล้า
พระคือแม่  มิ่งขวัญ  ปวงประชา
เหล่าปวงข้า  ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ


ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557
ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

อบรมสภาเด็กและเยาวชน โครงการสานสายใยครอบครัวพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2557

นางสาวดรุณี มนัสวานิช หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เทศบาลบางม่วง จ.นนทบุรี
(8 ส.ค. 57)

งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทุบรี มหานครนนท์อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 และสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพิมลราช คืนความสุขให้กับประชาชน
(31 ก.ค. 57)

งานเฉลิมฉลองจังหวัดนนทบุรี ครบรอบ 465 ปี
ด้วยความรัก ความสามัคคี และปรองดอง
(30 ก.ค. 57)
 
อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ณ เขาโทน จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557

อบรมโครงการ "พม.รวมพลังสร้างรอยยิ้มสร้างสุขให้สังคมไทย" ประจำปี 2557 โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาสังคม ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี
ณ โรงแรมเดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
( 17-18 ก.ค. 57)

ประชุมคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด/แกนนำภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด
เพื่อร่วมกันกำหนดแผนและตัวชี้วัด การดำเนินโครงการส่งเสริมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ปี 2557 Them "ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ"
(26 มิ.ย.57)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายธนน  เวชกรกานน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 
(18 มิ.ย. 57)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน ปี 2557
และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคม
จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 (17 มิ.ย.57)

ประชุมเรื่องเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี (กสจ.) ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่) เวลา 13.30 น. - 16.00 น. (30 พ.ค. 57)
นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่) 
(2 เม.ย. 57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีเป็นประธานแทน นายครรลอง  ยุทธชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 3   ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังใหม่)
 (28 มี.ค. 57)

 
.......

เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก "ครอบครัวรักษาศีล 5" ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ที่เครือข่ายทางศาสนาที่ทำการผุ้ใหญ่บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้

การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ....

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้
ทดแทนฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากอุทกภัย โดยขอรับสนับสนุนกล้าไม้ได้จากหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง....

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) คืออะไร... 

การชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... 

(ร่าง) คำแถลงนโยบาย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559  

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2557  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556  

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมประจำปี 2557  

อกสารเผยแพร่โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน (26 พ.ย. 56)

ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2556 

เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

คู่มือสิทธิของคนพิการ  

อาเซียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการเขียนหนังสือราชการ  

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ 3 เดือน
(มกราคม-มีนาคม 2556)
 

แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

แบบยื่นขอรับรองเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(อาสาสมัครชาวต่างประเทศ)

การให้บริการการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ

รายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.1)
     แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  
     คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  
     ใบสมัครลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

แบบรายงาน ศพค.มฐ.
     ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน ศพค.มฐ.  
     แบบรายงาน ศพค.มฐ. 

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวประจำปี 2557
    
ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน  
     แบบขอรับเงินอุดหนุน สค.01    
    
แบบรายงานผลเงินอุดหนุน สค.03 

   

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
ประเวณี และควบคุม
การขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23

 

สถานคุ้มครองและพัฒนา  อาชีพบ้านเกร็ดตระการ

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน   ปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

 

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134   e-mail : nonthaburi@m-society.go.th