Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  

 
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์
บุคลากรหน่วยงาน
ติดต่อเรา
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน
สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ติดเชื้อ HIV
สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
 
จดทะเบียนคนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
หอพัก
องค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรสาธารณประโยชน์         
องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ
 
เว็บไซต์จังหวัด    
ตราประจำจังหวัด    
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาลากลาง   
วิสัยทัศน์จังหวัด
ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
ทำเนียบส่วนราชการ
 
my space tracker
 

 
 
 

 


นางพัชรี อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้าย
วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระปิยะมหาราช” วันที่ 23 ตุลาคม 2557...เพิ่มเติม..

นางพัชรี  อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
นางพัชรี  อาระยะกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายพานพุ่มและลงนามถวายพระพร
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี
นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบ
นายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
18-24 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินชอน
ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนนักกีฬา 46 คน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2557 ณ อบต.หนองเพรางาย อบต.ทวีวัฒนา
อบต.บางไผ่ อบต.มหาสวัสดิ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557
ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา

วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

อบรมสภาเด็กและเยาวชน โครงการสานสายใยครอบครัวพอเพียง จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2557

นางสาวดรุณี มนัสวานิช หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยาโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัวและโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ เทศบาลบางม่วง จ.นนทบุรี
(8 ส.ค. 57)

งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทุบรี มหานครนนท์อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 และสถานีสวัสดิการสมานฉันท์ ร่วมกับเทศบาลเมืองพิมลราช คืนความสุขให้กับประชาชน
(31 ก.ค. 57)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายธนน  เวชกรกานน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  (18 มิ.ย. 57)
 
.......

ขอเขิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยจัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) 
 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  

การดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จังหวัดนนทบุรี  

เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก "ครอบครัวรักษาศีล 5" ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ที่เครือข่ายทางศาสนาที่ทำการผุ้ใหญ่บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้

การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ....

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้
ทดแทนฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากอุทกภัย โดยขอรับสนับสนุนกล้าไม้ได้จากหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง....

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) คืออะไร... 

การชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... 

งานด้านสวัสดิการคนพิการ   
              

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
       - คู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุน สค. 
       - แบบขอรับเงินอุดหนุด ๐๑
   

สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556
(หัวข้อสารสนเทศ>เอกสารรายงานสถานการณ์สถิติ)
 

(ร่าง) คำแถลงนโยบาย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559  

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2557  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556  

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมประจำปี 2557  

อกสารเผยแพร่โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน (26 พ.ย. 56)

ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2556 

เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

คู่มือสิทธิของคนพิการ  

อาเซียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการเขียนหนังสือราชการ  

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ 3 เดือน
(มกราคม-มีนาคม 2556)
 

แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

แบบยื่นขอรับรองเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(อาสาสมัครชาวต่างประเทศ)

การให้บริการการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ

รายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.1)
     แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  
     คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  
     ใบสมัครลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

แบบรายงาน ศพค.มฐ.
     ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน ศพค.มฐ.  
     แบบรายงาน ศพค.มฐ. 

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวประจำปี 2557
    
ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน  
     แบบขอรับเงินอุดหนุน สค.01    
    
แบบรายงานผลเงินอุดหนุน สค.03 

   

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
ประเวณี และควบคุม
การขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23

 

สถานคุ้มครองและพัฒนา  อาชีพบ้านเกร็ดตระการ

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน   ปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

 

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134   e-mail : nonthaburi@m-society.go.th