Home  |  Check mail  Back office  | One stop service | ระบบข้อมูลคนเปราะบาง

  พม.ใส่ใจ นำคนไทยสู่อาเซียน : ASEAN Socio-Cultural Community  

นางสาว อรสา  เนียมศิริ

พัฒนาสังคมและความมั่นคง   ของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ยุทธศาสตร์
บุคลากรหน่วยงาน
ติดต่อเรา
     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เด็กและเยาวชน
สตรี
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ติดเชื้อ HIV
สวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี
 
หลักฐานการยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
จดทะเบียนคนพิการ
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
สถานสงเคราะห์เด็กเอกชน
หอพัก
องค์กรสวัสดิการชุมชน
องค์กรสาธารณประโยชน์         
องค์กรชมรมด้านผู้สูงอายุ
 
เว็บไซต์จังหวัด    
ตราประจำจังหวัด    
ประวัติความเป็นมา
ประวัติศาลากลาง   
วิสัยทัศน์จังหวัด
ที่ตั้งพื้นที่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
แผนที่จังหวัดนนทบุรี
ทำเนียบส่วนราชการ
 
my space tracker
 

 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีปัจฉิมนิเทศ/สรุปและติดตามประเมินผลการอบรมหลักสูตรผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดนนทบุรีรุ่นที่๑เวที   มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการ โครงการ"สร้างความสุขสู่สังคมคนนนทบุรี    ภายใต้ดครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง   วันที่ ๙-๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ Grand Hall ชั้น ๑ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์งามวงศ์วาน-แครายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดนนทบุรีและมอบเกียรติบัตรพื้นที่สร้างสรรค์ระดับอำเภอและบรรยายพิเศษ       หัวข้อเรื่อง:ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเป็นประธานเปิดพิธี ท่านสามารถเข้าไปชมเว็บไซค์จากวิทยากรYPDCสุดยอดพื้นที่สร้างสรรค์..สร้างความสุขสังคมชาวนนทบุรี http://www.oknation.net/blog/nard13/2015/07/11/entry-1

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการอำเภอเมืองนนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความสุขสู่สังคมคนนนทบุรี  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการ  ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดนนทบุรี รุ่น ๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนงบประมาณจังหวัดนนทบุรี  งบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘

 

 

กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมสวัสดิการอำเภอเมืองนนทบุรี ภายใต้โครงการสร้างความสุขสู่สังคมคนนนทบุรี  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมสวัสดิการ  ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาสตรี ซ.รัตนาธิเบศร์ ๘ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดนนทบุรีรุ่น ๑ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนงบประมาณจังหวัดนนทบุรี  งบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘ สามารถเยี่ยมชมผู้นำ CA1 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างความสุขสังคม ชาวนนทบุรีได้ที่ลิงค์นี้ http://www.oknation.net/blog/nard13/2015/05/28/entry-1

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้ประสานการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ตามโครงการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางสีทอง อ.บางกรวย และศุนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตำบลคลองพระอุดมและเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านสังคมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานในวันอังคารที่ 21 เมษายน 58 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุษา  หงส์กาญจนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์)

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐น.  นางสาวดรุณี มนัสวานิช  รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และลงนามถวายถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ รอบ เมษายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมถ่ายภาพกับคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่ด้วย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี การประชุมครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 เมื่อวันวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และบริษัทร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (แว่นท็อปเจริญ) ร่วมกันจัดโครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัย (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ : ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา (๒ เมษายน ๒๕๕๘) โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ นางสาวดรุณี  มนัสวานิช รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมจัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข"Happy m-society Nonthaburi" ตามแผนงาน/โครงการองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์(วัดหูช้าง) จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ภาคบ่ายกิจกรรม ๕ ส โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีและนางอนงค์วรวรรณปรีชา ประธานและคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีและคณะเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจราณาโครงการที่องค์กร/หน่วยงานนนทบุรีในระบบการกระจายกองทุนสู่ภาคและท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีและเป็นระบบปกติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมนนทรี (ชั้น ๓)  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาผู้สูงอายุและผู้พิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการ “เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งและผู้พิการยากไร้นนทบุรี ” เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพทางกาย ใจ สังคม และปัญญาที่ดี ทั้งนี้ได้มอบเงินบำรุงขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งมอบของขวัญ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งและผู้พิการยากไร้  เมื่อวันที่ 12และ 13 มีนาคม 2558 จำนวน 12 ราย ในเขตตำบลบางสีทอง อ.บางกรวย ต.ไทรม้า ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง และ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมจัดพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี  โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดในพิธีและได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแกผู้ประสบภัย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี
นำนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เข้าพบนายพรชัย สังวรเจต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาคนพิการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2557 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ จำนวนนักกีฬา 46 คน

  เปิดรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้ารับารอบรม หลักสูตรผู้นำการเปลื่ยแปลงทางสังคมจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1   ขยายระยะเวล  
 
.......

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี

คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  

ประกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี   

ประกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี 

ระกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  การเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเสื่อมสภาพ

ประกาศสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตาแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ หรือนักจิตวิทยา

ประกาศข่าวเรื่อง โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘  ขอเชิญเสนอชื่อเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘  

ประกาศข่าวเรื่อง แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๘ ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติโดยขอความร่วมมือจังหวัดนนทบุรี ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด จำนวน ๒ คน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้  

แผนปฏิบัติการพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑      ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

แบบเสนอโครงการขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.๐๑) กำหนดส่งภายในวันพฤหัสที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเวียน

 

 

หลักเกณฑ์แบบกรอกประวัติและผลงานการคัดเลือกสรรหา บุคคล หน่วยงาน องค์กร ดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ 

ขอเขิญชวนร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยจัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)   

การดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว จังหวัดนนทบุรี  

ชิญชวนประชาชนร่วมสมัครเป็นสมาชิก "ครอบครัวรักษาศีล 5" ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ที่เครือข่ายทางศาสนาที่ทำการผุ้ใหญ่บ้าน หรือที่ว่าการอำเภอ ภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้

การสมัครเข้ารับการคัดสรรเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ....

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันปลูกต้นไม้
ทดแทนฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากอุทกภัย โดยขอรับสนับสนุนกล้าไม้ได้จากหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง....

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC (One Stop Crisis Center) คืออะไร... 

การชำระเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... 

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558  
              

แบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  
              

 

 

เอกสารประกอบการอบรมสถานประกอบสถานประกอบการปี 2558

  • การส่งเงินเข้ากองทุน

  • แนวทางให้บริการมีงานทำแก่ คนพิการ

  • ระเบียบสัทปทาน

  • ระเบียบสัมปทาน

  • วิธีการรายงานผลการจ้างงาน

             

งานด้านสวัสดิการคนพิการ   
              

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
       - คู่มือการปฏิบัติงานขอรับเงินอุดหนุน สค. 

       - แบบขอรับเงินอุดหนุด ๐๑   

สถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556
(หัวข้อสารสนเทศ>เอกสารรายงานสถานการณ์สถิติ)  

(ร่าง) คำแถลงนโยบาย พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559  

รายงานสถานการณ์ปัญหาสังคมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2557  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556  

แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสังคมประจำปี 2557  

อกสารเผยแพร่โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน (26 พ.ย. 56)

ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี 2556 

เยี่ยมเยียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี     

คู่มือสิทธิของคนพิการ  

อาเซียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วิธีการเขียนหนังสือราชการ  

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
     
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบ 3 เดือน
(มกราคม-มีนาคม 2556)
 

 แบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2558

แแบบรายงานการจ้างงานคนพิการประจำปี 2557

แบบยื่นขอรับรองเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(อาสาสมัครชาวต่างประเทศ)

การให้บริการการขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ

ายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.1)
     แบบรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  
     คู่มือรายงานสถานการณ์สังคมของท้องถิ่น (อปท.1)  

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
     คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
     ระเบียบสำนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  
     ใบสมัครลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

แบบรายงาน ศพค.มฐ.
     ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน ศพค.มฐ.  
     แบบรายงาน ศพค.มฐ

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานกิจการสตรีและครอบครัวประจำปี 2557
    
ระเบียบการจ่ายเงินอุดหนุน  
     แบบขอรับเงินอุดหนุน สค.01    
    
แบบรายงานผลเงินอุดหนุน สค.03 

   

กฎหมายเด็กและเยาวชน

กฎหมายคนพิการ

กฎหมายผู้สูงอายุ

กฎหมายสวัสดิการสังคม

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม


 

กฎหมายป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ และการค้า
ประเวณี และควบคุม
การขอทาน

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

กฎหมายจัดตั้งกระทรวง

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 23

 

สถานคุ้มครองและพัฒนา  อาชีพบ้านเกร็ดตระการ

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง

 

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน   ปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

 

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

 

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง

 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2580-0737-8   โทรสาร 0-2950-2134   e-mail : nonthaburi@m-society.go.th